Vaaliteemat kuntavaaleissa 2021

Vaaliteemani kuntavaaleissa ovat seuraavat: Yhdenvertainen Lahti, Nuorekas Lahti ja Kestävä Lahti. Vaaliteemat pohjautuvat itselleni tärkeisiin arvoihin, joita ovat ihmisyys, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja ylisukupolvisuus. Vaaliteemojen keskiössä ovat erityisesti toimintarajoitteiset ihmiset, nuoret, opiskelijat, elinkeinoelämä ja ympäristö. Jokainen vaaliteema sisältää viisi erilaista konkreettista toimenpidettä, joilla pyrin vastaamaan Lahden haasteisiiin. Toimenpiteet eivät ratkaise kaikkia ongelmia, vaan ovat osa ratkaisua. Panostamalla yhdenvertaisuuteen, tulevaisuuden tekijöihin ja elinvoimaisuuteen Lahden tulevaisuus näyttää valoisammalta. Lopussa on vielä lueteltuna Lahden Keskustan vaaliteemat.

Yhdenvertainen Lahti

Lahden on oltava yhdenvertainen kaupunki, jossa huomioidaan kaikki asukkaat ja heidän erilaiset tarpeet. Jokainen asukas on yhtä arvokas. Lahtelaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kaupungin päätöksentekoon, saada peruspalveluja ja liikkua esteettömästi.

Yksi osa yhdenvertaisuutta on esteettömyys. Lahden on oltava esteetön kaupunki, jotta esimerkiksi toimintarajoitteisilla ja ikäihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua ja toimia kaupungissa siinä missä muillakin. Lahden tulee kiinnittää enemmän huomiota esteeetömyyteen luomalla esteettömyyssuunnitelma, jonka avulla voidaan sitouttaa kaupungin kaikki toimialat edistämään esteettömyyttä.

Kaupunkilaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Asukkailla on oltava mahdollisimman laajat mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Osallistuva budjetointi on yksi keino parantaa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät suunnittelemaan ja päättämään kaupungin taloutta koskevista asioista. Lahdessa on käynnissä osallistuvan budjetoinnin kokeilu, joka on saanut positiivista palautetta. Niinpä osallistuva budjetointi on otettava vakituiseen käyttöön. 

Kaupunkilaisilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet saada heille kuuluvia peruspalveluja, joita ovat esimerkiksi terveydenhuolto, sosiaalihuolto sekä opetus- ja kulttuuripalvelut. Peruspalveluiden on oltava kaikkien asukkaiden saatavilla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että palveluiden on oltava lähellä ihmisiä eli saavutettavia. Palveluiden saavutettavuudessa tulee voida hyödyntää digitalisaatiota, mutta se ei saa korvata kokonaan ihmisten kohtaamista.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, koska liian monet ihmiset kärsivät päihde- ja mielenterveysongelmista. Näihin palveluihin tulee panostaa entistä vahvemmin. Jokaisella asukkaalla tulee olla mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään.

Lisäksi toimintarajoitteisille ihmisille tulee turvata heille kuuluvat vammaispalvelut, joita ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, apuvälineet ja henkilökohtainen apu. Ilman heille kuuluvia palveluja, he ovat suuressa riskissä joutua yhteiskunnan ulkopuolelle. Vammaispalveluilla edesautetaan toimintarajoitteisten ihmisten edelletyksiä elää ja toimia kaupungin yhdenvertaisina asukkaina.

Toimenpiteet:

 • Esteettömyyteen kiinnitettävä huomiota esteettömyyssuunnitelmalla
 • Kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon osallistuvalla budjetoinnilla
 • Peruspalveluiden oltava lähellä ihmisiä
 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta parannettava
 • Vammaisten oikeus vammaispalveluihin turvattava

Nuorekas Lahti

Nuorissa ja opiskelijoissa on Lahden tulevaisuus. Lahden tulee olla nuoriso- ja opiskelijaystävällinen kaupunki, jossa heistä oikeasti välitetään. Heidän hyvinvoinnista tulee huolehtia ehkäisemällä muun muassa syrjäytymistä. Heille tulee tulee tarjota mahdollisuuksia työntekoon ja kouluttautumiseen. Lisäksi heidät tulee osallistaa kaupungin päätöksentekoon.

Lahden on panostettava nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yksi keino edistää nuorten hyvinvointia on harrastustakuu, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Jokaiselle nuorelle on mahdollistettava vähintään yksi harrastus, esimerkiksi maksuttomilla ja saavutettavilla liikuntapaikoilla sekä riittävällä tiedottamisella harrastusmahdollisuuksista. Harrastaminen ehkäisee nuorten sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia.

Lisäksi alle 25-vuotiaille on järjestettävä maksuton ehkäisy, joka tarkoittaa sitä, että nuorille tarjotaan maksuttomia ehkäisyvälineitä. Maksuton ehkäisy vähentää sukupuolitautien ja aborttien määrää sekä tuo helpotusta nuorten henkilökohtaiseen taloustilanteeseen. Alkuun maksuttomasta ehkäisystä syntyy kuluja, mutta pitkällä aikavälillä se tuo myös säästöjä kaupungin talouteen. Lahteen on jo jonkin aikaa yritetty saada maksutonta ehkäisyä, mutta nyt se tulee viimeistään viedä maaliin.

Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja ennen kaikkea heidän on saatava osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Monet päätökset vaikuttavat nuorten elämään myös pitkällä aikavälillä, minkä takia on tärkeää ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon. Yksi keino osallistaa nuoret päätöksentekoon on myöntää nuorisovaltuuston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin lautakuntiin ja kaupunginhallitukseen. Nuorten osallistuminen kaupungin toimielimiin tarjoaa samalla heille mahdollisuuksia päästä oppimaan uutta ja tutustumaan kaupungin päätöksentekoon, mistä on varmasti hyötyä nuorille tulevaisuudessa, esimerkiksi työelämässä ja politiikassa.

Kaikilla lahtelaisilla nuorilla ei ole opiskelupaikkaa tai töitä, mikä saattaa johtaa syrjäytymiseen ja muihin sosiaalisiin ongelmiin. Nuorille tulee tarjota positiivisia tulevaisuuden näkymiä. Tämän takia nuorten sosiaali- ja työllisyyspalveluihin on panostettava tarpeeksi takaamalla muun muassa Ohjaamon ja Vauhdittamon toimintaan riittävät resurssit. Ohjaamo tarjoaa maksutonta ohjausta työllistymiseen, opiskeluun, arjen kysymyksiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Vauhdittamo on taas matalan kynnyksen palvelupiste, jossa työnantajat ja työtä hakevat pääsevät kohtaamaan toisensa. Vauhdittamon palvelupisteestä saa myös tukea alanvaihtoon tai opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Myös kouluissa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen tulee panostaa järjestämällä yksi opinto-ohjaaja 200 opiskelijaa kohden. Opinto-ohjaus pyrkii ohjaamaan opiskelijoita opiskelussa ja jatko-opintoja koskevissa kysymyksissä sekä ohjaamaan opiskelijat työelämään.

Toimenpiteet:

 • Jokaiselle nuorelle vähintään yksi harrastus
 • Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
 • Nuorisovaltuuston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin lautakuntiin ja kaupunginhallitukseen
 • Ohjaamon ja Vauhdittamon toimintaan taattava riittävät resurssit
 • Yksi opinto-ohjaaja 200 opiskelijaa kohden

Kestävä Lahti

Lahden on oltava elinvoimainen kaupunki kestävällä tavalla. Ihmiset, ympäristö ja talous tulee huomioida tasavertaisesti päätöksenteossa. Elinvoimainen kaupunki koostuu hyvinvoivista ihmisistä, puhtaasta ympäristöstä ja kestävästä kuntataloudesta. Lahden on oltava paremmassa kunnossa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Lahden elinvoiman keskiössä on erityisesti elinkeinoelämä. Yritykset ovat kaupungin talouden perusta, koska ne tuottavat asukkaille työpaikkoja ja kaupungille veroeuroja, joiden ansiosta kaupunkilaisille voidaan tuottaa palveluja. Sen takia on tärkeää, että yrittäminen on mahdollisimman helppoa ja kannattavaa Lahdessa. Joustava lupa- ja tonttipolitiikka on yksi keino helpottaa yritysten perustamista Lahteen, kun lupien saaminen on yksinkertaista ja jouhevaa. Turhasta byrokratiasta tulee luopua ja päätösten saamisen pitää olla nopeampaa.

Toinen keino tukea paikallista elinkeinoelämää on julkisten hankintojen jakaminen pienempiin osiin, mikä mahdollistaa myös pieni- ja keskisuurten yritysten osallistumisen hankintoihin, kun niillä on kapasiteettia vastata tarjouspyyntöihin. Kun myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät osallistumaan julkisiin hankintoihin, niin myös Lahden paikallis- ja aluetalous tulee hyötymään siitä.

Elinvoiman kannalta myös yhteistyö korkeakoulujen kanssa on tärkeää. Olisi hyvä, että korkeakouluopiskelijat jäävät valmistumisen jälkeen asumaan ja mahdollisesti myös yrittämään ja tekemään töitä Lahteen. Kaupungin on tuettava korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttää sujuvilla yrittäjyyspalveluilla, joita voitaisiin järjestää esimerkiksi korkeakoulukampuksilla ja innovaatioseteleillä, joita voi käyttää kaupungin yrittäjien palveluihin. Näin voidaan tukea opiskelijoita perustamaan yrityksiä Lahteen, mistä hyötyy sekä opiskelijat itse että myös Lahti.

Korkeakouluyhteistyö voi myös tuottaa Lahden alueelle uusia innovaatioita, minkä takia on tärkeää syventää korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja kaupungin välistä yhteistyötä. Yksi keino syventää yhteistyötä on kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja kaupungin yhteiseen käyttöön innovatiivisia yhteistyöskentelytiloja, jotka ovat monitilaympäristöjä ja yhteisöllisiä työtiloja.

Elinkeinoelämän ja korkeakouluyhteistyön ovat tärkeä osa elinvoimaisuutta, ja niin on myös ympäristö. Lahden on ympäristöpääkaupunkina pidettävä huolta ympäristöstä kestävällä tavalla. Yksi keino parantaa Lahden ympäristöystävällisyyttä on puun käytön lisääminen rakentamisessa. Lahdessa on lisättävä puurakentamista, koska puu auttaa säilömään hiilen rakenteisiin, joista se ei pääse vapautumaan ilmakehään. Puurakentaminen on eräs tärkeimmistä keinoista ilmastotoimien nopeaan toteuttamiseen, ja se tukee myös aluetaloutta.

Toimenpiteet:

 • Julkiset hankinnat jaettava osiin
 • Kaupungin, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä kehitettävä yhteistyöskentelytiloilla
 • Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä tuettava innovaatioseteleillä
 • Puun käyttöä lisättävä rakentamisessa
 • Yritystoimintaa edistettävä joustavalla lupa- ja tonttipolitiikalla

Lahden Keskustan vaaliteemat

Yritystoiminta on kaupungin elinvoiman perusta

 • Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä on lisättävä.
 • Yritysten toimintaedellytysten parantamisen tulee olla keskeinen osa kaupungin tehtävää.
 • Kaupungin tulee tukea opiskelijavetoisten yritysten toimintaa.
 • Euroopan ympäristöpääkaupunkihanke 2021 tulee hyödyntää täysipainoisesti ja
  ympäristöosaamiseen tulee panostaa pitkäjänteisesti.
 • Toimiva raideliikenne ja Lahden säilyminen pääradan varrella tulee turvata. Emme kannata Lahden
  ohittavaa Itä-rataa.
 • LUT:n, LAB:n koulutuspaikkoja on lisättävä ja toisen asteen koulutuspaikat on turvattava niitä
  tarvitseville.

Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tärkeimpiä lähipalvelujamme

 • Perheiden tarpeet on nostettava keskiöön kaikessa toiminnassa.
 • Perheiden ongelmat on tunnistettava riittävän varhain ja yhteiskunnan tulee järjestää riittävät
  palvelut perheen omien voimien ehtyessä.
 • Oppimisen ja kasvun tuki on tehokkainta, kun se suunnataan varhaiskasvatukseen.
  Varhaiskasvatuksessa tulee olla riittävät tuen resurssit.
 • Lähipalveluja varten Lahdessa tulee olla kattava toimintaverkko ja päivähoitopaikkoja tulee olla
  riittävästi.
 • Opetustyö on resursoitava riittävästi ja järkevästi oppimiseen ja oppilaisiin kohdistuen.
 • Lasten ja nuorten palveluiden eri sektoreiden välistä yhteistyötä tulee kehittää.
 • Huolehditaan, että peruskoulunsa päättäville on toimivia vaihtoehtoja päästä eteenpäin toisen
  asteen koulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen.
 • Työllistämisen kuntakokeilu on hyödynnettävä kokonaisvaltaisesti.
 • Nuorten yrittäjyyskasvatuksen on ulotuttava kattavasti perus-, toisen asteen ja
  korkeakouluopetukseen yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.

Ikäihmisten palvelut on turvattava

 • Palvelutalopaikkoja on lisättävä kysyntää vastaavasti ja vanhoja tiloja saneerattava nykyaikaiseksi.
 • Ikäihmisten kotona asumiseen on luotava mahdollisuus turvaamalla heidän tarpeitaan vastaavat
  palvelut.
 • Myös huonokuntoisimpien tarvitsemia tehostetun palveluasumisen paikkoja on lisättävä siten, että
  paikkoja ei joudu odottamaan.
 • Omaishoitajille on taattava kohtuullinen korvaus, joka mahdollistaisi myös lyhytaikaisen ansiotyöstä
  poissaolon. Täysipäiväisesti omaistaan hoitaville on tarjottava mahdollisuus riittäviin lepopäiviin.
 • Vanhushuollon henkilökuntaa on lisättävä ja hoidon tasosta on huolehdittava.
 • Eläkeläisjärjestöt ovat tärkeitä kolmannen sektorin vapaaehtoistoimijoita, joiden tarpeita
  kaupungin on kuunneltava herkällä korvalla.
 • Sotiemme veteraaneille on tarjottava riittävät kotipalvelut ja kuntoutuksesta on huolehdittava
  yksilöllisesti.

Terveyden edistäminen luo hyvän elämän eväät

 • Kaupunkilaisille tulee turvata heidän tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut riittävän
  läheltä kotia. Lahdessa tulee olla kattavat lähipalvelut.
 • Terveyden edistämisen tulee ohjata kaikkea kunnan toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja
  kulttuuripalveluihin.
 • Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin SOTE-palvelut tulee järjestää entistä paremmin asukasta
  palvelevaksi kokonaisuudeksi.
 • Päihde- ja mielenterveysongelmat tarvitsevat lisää resursointia kaiken ikäisten kohdalla.
 • Vammaispalveluissa tulee huomioida asiakkaan tarpeet niin asumisessa kuin avustajapalveluissa.
  Avustajien saatavuus on turvattava myös lomitusasioissa.
 • Opiskeluterveydenhuollon toimivuus tulee taata ja nuorten ja opiskelijoiden
  mielenterveyspalveluiden tulee olla riittävästi resursoituja.
 • Ohjaamon ja Vauhdittamon toimintaan on taattava riittävät resurssit.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut osaksi arkielämää

 • Tuetaan arjen liikuntamahdollisuuksia lisäämällä kaikille avoimia ja helposti saavutettavia
  liikuntapaikkoja.
 • Kaupungin omistamien liikuntapaikkojen käyttömaksut on pidettävä alhaisina, jopa maksuttomina.
 • Vapaaehtoistyötä ja seurojen toimintaa tulee tukea ja kannustaa kehittämään matalan kynnyksen
  palveluita.
 • Pieniä kulttuuri- ja harrastustoimijoita pitää tukea taloudellisesti ja toiminnallisesti.
 • Jokaisella lapselle ja nuorelle on mahdollistettava mieluinen harrastus.

Rakentaminen tulee sallia taajamissa ja maaseudulla

 • Maankäytön suunnittelulla on luotava mahdollisuus kunkin elämäntilanteeseen sopivaan
  asumiseen.
 • Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta tulee kaavoituksella turvata niin alueellisesti, kuin
  asumismuodollisesti.
 • Kohtuuhintaista asumista tulee edistää.
 • Rakennuslupien käsittelyprosessit on saatava sujuvaksi.
 • Myös tulevaisuudessa maaseutumaisen asumisen vaihtoehto on oltava mahdollista kehittämällä
  haja-astusalueiden maankäyttöä nykyisten kylien pohjalta.
 • Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen tulee mahdollistaa
  nykyistä helpommin.
 • Asuntopolitiikalla on vastattava yhteiskunnan muutoksen vaatimiin tarpeisiin ohjaamalla tuotantoa
  riittävässä määrin pieniin yhden hengen talouksien asuntoihin.
 • Lämmön ja sähkön tuotannossa on siirryttävä kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin
  vaihtoehtoihin.
 • Jätteiden kierrätystä hyötykäyttöön on edelleen tehostettava.
 • Yrittäjien hakeutumista kaupunkiin tuetaan parhaiten asemakaavoituksen keinoin riittävällä
  tonttitarjonnalla.